Raport z badań: Zmieniamy Rady Okręgów w Toruniu

Termin badań: 13.08-08.10 2020 r.

Liczba uczestników: 253

Przedmiot badania: Czy znasz instytucję rad okręgów w Toruniu? Orientujesz się jak wygląda podział miasta i czy wiesz gdzie się udać na spotkanie? Jakich zmian oczekujesz po reformie jednostek pomocniczych w Toruniu?

W ramach badań chciałem poznać opinię mieszkańców na temat poparcia postulatów zmian w powoływaniu i funkcjonowaniu rad okręgów w Toruniu. Postulaty pochodzą od osób zainteresowanych reformą jednostek pomocniczych, głównie od funkcjonujących już rad. Wyniki posłużą do opracowania zmian w uchwale dotyczącej rad okręgów.

Pierwsze rady zaczęły funkcjonować w Toruniu od 2000 roku. Członkowie byli powoływani przez lokalne instytucje jak zakłady pracy, szkoły czy stowarzyszenia. Rady miały funkcję pomocniczą i doradczą. Przez spadek zainteresowania działaniem w radach oraz problem z powoływaniem rad w kolejnych kadencjach, w 2012 przeprowadzono reformę i od tego momentu członkowie wybierani są podczas zebrań mieszkańców danego okręgu. 150 mieszkańców w pierwszym terminie, a 100 w drugim (po pół godziny) wybiera 10 członków tworzonej rady okręgu. Jeżeli nie znajdzie się 10 chętnych bądź nie zostaną spełnione warunki frekwencyjne rada nie powstaje. Więcej na temat historii znajdziecie tu -> Jak to jest z tymi radami okręgów w Toruniu.

Badanie miało na celu również poznanie zdania mieszkańców na temat funkcjonowania rad okręgów, znajomości tematu i postulatów zgłoszonych przez biorących udział w badaniu.

Akcja informacyjno-promocyjna: badaniom towarzyszyła akcja promocyjna dzięki której informacja dotarła do 19 tys. torunian.

Wyniki badania

Internetową ankietę wypełniło 253 osoby.

Początek badania zawierał informacje podstawowe o funkcjonujących radach okręgów, podziale Torunia oraz czego dotyczy ankieta i jak jest zbudowana.

Pierwsza część dotyczyła wiedzy na temat rad okręgów.

Większość osób słyszała o instytucji rad okręgów, 75 osób wskazało doskonałą znajomość, 131 osób słyszało o radach, ale nie znają zasad funkcjonowania i aż 47 osób w ogóle nie słyszała o nich.

 

Na pytanie odnośnie umiejętności lokalizacji swojego miejsca zamieszkania na odpowiedni okręg zdecydowana większość, bo aż 174 osoby odpowiedziało, że nie ma z tym problemu, natomiast 63 osoby orientuje się, ale wskazuje komplikacje. Tylko 16 osób w ogóle się nie odnajduje.

 

W pytaniu o funkcjonowanie rady w swoim okręgu zaledwie 21 osób wskazało świetne funkcjonowanie, 87 osób wie o istnieniu, ale mało o niej wie, 83 osób w ogóle nie wie czy jest rada. 58 osób wskazuje brak rady i potrzebę powstania. 4 osoby twierdzą, że rady nie ma, ale nie ma takiej potrzeby.

 

Zdecydowana większość bo aż 143 osoby nie wiedzą o spotkaniach, ale chętnie by w nich wzięły udział, 33 osoby mają wiedzę o spotkaniach, ale nie mają czasu, 16 zadeklarowało branie udziału. 40 osób wskazuje brak rady, a 21 osób nie jest tym zainteresowanych.

 

Kolejne pytania dotyczyły ordynacji wyborczej, a poprzedzone były blokiem informacyjnym o aktualnie funkcjonujących przepisach.

Większość, bo aż 197 osób uważa, że ordynacja wymaga zmian, natomiast 56 osób uważa, że wszystko jest w porządku.

 

Na pytanie o wydłużenie czasu głosowania od kilku godzin do całego dnia, 176 osób stwierdziło, że może to zwiększyć szansę powstania rady. 40 osób nie miało zdania, a 37 uznało propozycję za niewłaściwą i nie wpływającą na wynik.

 

Możliwość oddania głosu w Urzędzie Miasta lub Punkcie Informacyjnym UM zamiast zebrania lub jako jego uzupełnienie poparły 173 osoby. 22 nie miało zdania, a 58 uważało za niepotrzebne wprowadzanie zamieszania.

 

Za elektronicznym głosowaniem opowiedziało się 194 osoby, natomiast 48 osób uważa takie wybory za mniej wiarygodne. 11 osób nie miało zdania.

 

Odnośnie obniżenia limitów frekwencyjnych decydujących o ważności wyborów, 123 osoby uważają, że warto to rozważyć wzorem wyborów samorządowych. 108 jest temu przeciwna i uważa, że członek rady powinien mieć mandat społeczny, a 22 nie miało zdania.

 

Możliwość odwołania nieaktywnego członka RO poparło 201 osób. 29 osób uważa, że to niemożliwe, a 23 osoby nie miały zdania.

 

Na pytanie o możliwość powołania rady w niepełnym składzie (min 5-7 osób) z opcją wyborów uzupełniających, 208 osób uznało za dobry pomysł. 25 osób uznało za niepotrzebną komplikację, a 20 nie miało zdania.

 

Możliwość organizacji wyborów na wniosek 150 mieszkańców, jeżeli rady nie ma w okręgu, nie później niż pół roku przed końcem kadencji poparło 202 osoby. 28 osób nie widzi takiej możliwości, a 23 osoby nie miały zdania.

 

Kolejny zestaw pytań dotyczył kompetencji rad. Blok ten, tak jak poprzedni zaczynał się od informacji dotyczących katalogu kompetencji posiadanych przez rady.

Na pytanie o wyrażenie zdania na temat kompetencji, 183 osoby uważają, że wymagane jest ich uzupełnienie, natomiast 70 osób uważa, że są wystarczające.

 

Pytanie dotyczące przydzielenia budżetu na funkcjonowanie Rady Okręgu spotkało się aprobatą 159 osób. Zdecydowanie przeciw było 69 osób, a 25 nie miało zdania.

 

Podobnie było z pytaniem dotyczącym budżetu przeznaczanego np.: na naprawę chodnika, ustawienia ławki czy śmietnika. 161 osób poparło ten postulat, aż 85 osób było przeciw i tylko 7 niezdecydowanych.

 

Duże poparcie zdobyła możliwości organizacji wspólnie z Wydziałem Komunikacji Społecznej i Informacji konsultacji społecznych dotyczących okręgu, bo aż 201 osób poparło taką opcję. Tylko 17 osób było przeciw, a 35 nie miało zdania.

 

Ostatnia grupa dotyczyła pytań różnych aspektów działania jednostek pomocniczych oraz otwarte pytania.

W pytaniu odnośnie korekty granic, podziału okręgów itp., konieczność ich przeprowadzenia wyraziło 142 osoby, 77 osób nie miało zdania, a 34 osobom odpowiada aktualny podział.

 

W pytaniu otwartym dotyczącym podania korekt granic wzięło udział 91 osób, które podały po kilka propozycji w wypowiedzi. Najczęściej pojawiającymi propozycjami były:

  • utworzenie jednostki na Jarze (32)
  • rozdział Jakubskiego i Mokrego (19)
  • korekta granicy Starówka-Chełmińskie (19)
  • podział Bydgoskiego (18)

 

Zmiana podejścia i rezygnacja z okręgów na rzecz osiedli – więcej rad ale mniejszych – zdecydowanie poparły tylko 102 osoby, przy 104 osobach zadowolonych z obecnego podziału i 47 niezdecydowanych.

 

Poparcie większego zaangażowania UM w promocję Rad Okręgów, wyborów, kandydatów wyraziło aż 209 respondentów, a zaledwie 24 jest zadowolonych z aktualnego zaangażowania miasta. 20 osób nie miało zdania.

 

Przeciwko wprowadzeniu diet dla członków Rad Okręgów były 168 osób, natomiast 60 osób było za taką opcją, przy 25 osobach niezdecydowanych. Bardzo ciekawy jest brak poparcia dla wynagradzania pracy na rzecz okręgu.

 

Na pytanie dotyczące posiadania przez Radę Okręgu siedziby np. w CAL, gdzie rada mogłaby przechowywać swoje materiały, 132 respondentów poparło pomysł, 57 osób było przeciw, a 64 nie miało zdania.

 

W sprawie możliwości zdalnego uzgadniania opinii przez członków (mail/sms) gdy brakuje kworum na zebraniu lub brak jest możliwości spotkania, 189 osób było za, 46 wyraziło swoje obawy, a 18 nie miało zdania.

 

Z możliwości zaproponowania własnych postulatów skorzystało 39 respondentów. Bardzo ciekawe odpowiedzi.

 

Badanie kończyła prośba dotycząca przekazania innych uwag, bez konkretnego tematu. Mogły dotyczyć funkcjonowania rad lub samego badania. Z tej możliwości skorzystało 19 osób. Również tu pojawiły się ciekawe sugestie i informacje.

 

Analiza materiału w ramach badania, pozwala na wyciągnięcie następujących wniosków:

  1. Rady okręgów są zbyt mało promowane przez miasto, przez co mieszkańcy mało wiedzą o funkcjonowaniu czy spotkaniach rad.
  2. Rady okręgów wymagają pilnej reformy ułatwiającej ich powstawanie i działanie. W szczególności warto rozważyć: wydłużenie czasu głosowania, oddania głosu elektronicznie lub w urzędzie, możliwości powołania rady w niepełnym składzie czy odwołanie nieaktywnego członka. Również ważna jest możliwość organizacji wyborów na wniosek mieszkańców w miejscach gdzie rady nie ma. Z kompetencji najbardziej cieszyła się popularnością możliwość organizacji z WKSiI konsultacji, ale również różne formy budżetu miały spore poparcie.
  3. Potrzebne są korekty granic oraz wydzielenie nowych jednostek – tu szczególnie wyróżniały się Jar, podział Jakubskiego i Mokrego, korekta granic Chełmińskiego czy podział Bydgoskiego.
  4. Warto poddać rady cyfryzacji, od wyborów elektronicznych, przez spotkania online czy uzgadnianie elektroniczne stanowisk, po transmisje live ze spotkań, w których mogliby uczestniczyć mieszkańcy – szczególnie w dobie pandemii koronawirusa.
  5. Potrzebne większe zaangażowanie radnych miejskich w działania rad okręgów.
  6. Warto sięgać po opinie ludzi zaangażowanych jeżeli chce się przeprowadzić sensowną reformę 😉

 

Opracowanie:

Bartosz Szymanski
Radny Miasta Torunia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *